Polityka prywatności

 1. Wstęp

  1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej "Polityką") określa kwestie związane z przetwarzaniem przez GRAVITEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Niedzielna 34, WARSZAWA, 02-966 (KRS: 0000788075,NIP: 5213867412, REGON: 383495111). Data wpisu do rejestru przedsiębiorców 30.05.2019r. (zwana dalej "Przedsiębiorcą"), danych osobowych w Serwisie (https://www.gravitec.net).
 2. Administrator danych

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
  2. Przedsiębiorca nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej "UODO").
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
   • udzielone zgody (art. 23 ust. 1 pkt. 1 UODO)
   • konieczność realizacji umów zawartych z Przedsiębiorca, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
   • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Przedsiębiorcę albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Przedsiębiorca oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Przedsiębiorca działalności gospodarczej.
  2. Podanie danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
  3. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, a udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez , jak i poprzez przesłanie do Przedsiębiorca żądania w tym zakresie na adres pl.marketing@gravitec.net
 4. Cel i zakres przetwarzania danych

  1. Podane dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych zgód, niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Przedsiębiorcy.
  2. W celu wysyłania informacji i materiałów handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych Przedsiębiorca będzie przetwarzać podany adres e-mail.
  3. W celu wykonania Umowy Przedsiębiorca będzie przetwarzać podane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/marki, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, kraj, strefa czasowa.
 5. Udostępnienie danych

  1. Dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Uprawnienia

  1. Jesteście uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
  2. Macie prawo uzyskać od Przedsiębiorcy następujące informacje:
   • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach danego zbioru,
   • od kiedy dane są przetwarzane w danym zbiorze,
   • o źródle, z którego pochodzą dane,
   • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.
  3. Ponadto na żądanie Przedsiębiorca, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Poza tym w przypadku przetwarzania danych przez Przedsiębiorca w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
   • wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
   • wniesienia sprzeciwu.
 7. Zasady ochrony danych osobowych

  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Przedsiębiorca zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Przedsiębiorca wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  4. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Przedsiębiorcy, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 8. Ciasteczka

  1. Przedsiębiorca oświadcza, że Serwis korzysta z plików "cookies" (ciasteczka).
  2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Serwisu i zapisują się na urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
  3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie , ale umożliwiają Przedsiębiorcy określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie).
  4. Przedsiębiorca wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
   • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
   • statystycznym,
   • statystycznym,
   • przystosowania Serwisu do preferencji.
  5. Przedsiębiorca może umieszczać na urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
  7. Serwis korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu.
  8. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z urządzenia zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
  9. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie przeglądarki internetowej, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo.
 9. Zmiany

  1. Użytkownik dokonując zakupów w Serwisie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.