Push

Kalkulator PUSH

Oblicz skuteczność powiadomień push

Brak połączenia z Internetem.

Przeglądasz zapisaną kopię strony internetowej.

Połącz się z siecią, aby uzyskać pełną funkcjonalność.

Regulamin serwisu internetowego GRAVITEC.NET

Regulamin serwisu internetowego GRAVITEC.NET

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Serwis internetowy Gravitec.net prowadzony jest przez GRAVITEC POLSKA Sp.z O.O., ul. Puławska 39, lok. 40, Warszawa, 02-508 (KRS: 0000788075; REGON: 383495111; NIP: 5213867412).
  2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Gravitec Polska.
 2. DEFINICJE

  1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach serwisu gravitec.net czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy.
  2. Przedsiębiorca – GRAVITEC POLSKA Sp.z O.O., ul. Puławska 39, lok. 40, Warszawa, 02-508 (KRS: 0000788075; REGON: 383495111; NIP: 5213867412).
  3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów usług serwisu za pośrednictwem Serwisu.
  4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem gravitec.net
 3. KONTAKT

  1. Adres Przedsiębiorcy : ul. Puławska 39, lok. 40, Warszawa, 02-508
  2. Adres poczty elektronicznej: pl@gravitec.net
  3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 4. INFORMACJE WSTĘPNE

  1. Wartości pakietów cenowych dla użytkowników Użytkowników podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT).
  2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena wybranego pakietu obliczana za pomocą współczynnika ilości subskrybentów użytkownika oraz ewentualnie wybrane usługi dodatkowe ( np. indywidualne konsultacje) wskazane na stronie internetowej Serwisu.
 5. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupioną usługę w terminie 14 dni od momentu wystawienia Faktury VAT przez Przedsiębiorcę – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
  2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
   1. karta płatnicza / kredytowa
   2. przelew bankowy
  3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Serwisu.
  4. W przypadku nie opłacenia Faktury VAT przez Użytkownika w wyznaczonym terminie Serwis ma prawo zablokować jego konto w Serwisie do momentu uiszczenia i zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Przedsiębiorcy
  5. Z usług Serwisu można korzystać na terenie całego świata. W przypadku wystawiania faktury VAT dla Użytkownika nie posiadającego siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wartość podatku od towarów i usług (VAT) zostanie określona na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, który stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz kraj siedziby Użytkownika.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
  3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument skutecznie przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został skutecznie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
   2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Przedsiębiorcę w formie pisemnej; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
   3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem jedynie w uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających zwrót płatności będących poza zasięgiem ingerencji Przedsiębiorcy;
 7. REKLAMACJA i GWARANCJA

  1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia usługi wolnej od wad, czyli gwarantuje możliwość ciągłego korzystania z serwisu przez zapewnienie dostępności serwisu na poziomie 99%.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Przedsiębiorcy usługi Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego (Art. 556 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny)
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy poczty elektronicznej lub tradycyjnej Przedsiębiorcy.
  4. Wymaga się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą usługi, wraz z umocowaniem prawnym niniejszego żądania.
  5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANI

  Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. DANE OSOBOWE

  1. Użytkownik dokonując zakupów w Serwisie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
  3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
  4. Przedsiębiorca może wykorzystywać wyżej wymienione dane osobowe do celów marketingowych oraz promocyjnych własnych.
  5. Przedsiębiorca nie może może wykorzystywać wyżej wymienione dane osobowe
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa wspólnoty europejskiej oraz prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Serwisu.

WZÓR Formularza Odstąpienia od Umowy

Dane Konsumenta:
Imię i Nazwisko:
Adres wraz z kodem pocztowym:
Telefon kontaktowy:
Adres poczty elektronicznej:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………… dotyczącej zakupu usługi …………………………………………… w serwisie internetowym gravitec.net prowadzonym przez GRAVITEC POLSKA Sp.z O.O., ul. Puławska 39, lok. 40, Warszawa, 02-508.