Публічний договір (оферта)
про надання послуг передачі Push-повідомлень

 1. Загальні положення

  1. Викладений нижче текст Договору є публічною Офертою Cервісу Gravitec.net (надалі - Виконавець), адресованою необмеженому колу осіб, на визначених Договором умовах.
  2. Договір вважається укладеним і набуває сили з моменту акцепту Замовником умов цієї Оферти у повному обсязі разом з умовами, Правилами або додатками до них, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі шляхом перенаправлення на такий інший електронний документ, вчинення ним дій щодо надання згоди на беззастережне прийняття та виконання без будь-яких виключень та/або обмежень, умов Оферти (акцепт), а сам Замовник стає користувачем сервісу Gravitec.net.
  3. Проставлення відмітки про надання згоди на прийняття умов цієї оферти, означає також надання згоди на обробку персональних даних Замовника.
  4. Публічний Договір визначає всі суттєві умови угоди між Виконавцем та Замовником особою-акцептантом Оферти.
  5. Ця Оферта опублікована на Сайті Виконавця і доступна для ознайомлення будь-якій фізичній особі, яка має намір отримувати Послуги відповідно до цього Договору.
  6. Якщо Замовник не згодний з умовами договору, він не має права укладати цей договір, а також не вправі користуватися послугами за цим договором.
 2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

  1. Послуга передачі Push-повідомлень - забезпечення Виконавцем передачі Push-повідомлень від Користувача через мережу Інтернет.
  2. Сайт Виконавця - сукупність веб-сторінок, субдоменів та будь-яких інших пов’язаних мобільних та веб-додатків під доменним ім’ям https://gravitec.net.
  3. Сервіс - результат комп’ютерного програмування, сукупність функціональних та технологічних програмних засобів Виконавця, що забезпечують надання Послуги передачі Push-повідомлень через Сайт Виконавця.
  4. Користувач - не ідентифікований споживач послуг передачі Push-Повідомлень через мережу Інтернет, який за власним бажанням і на власний розсуд використовує web-сторінку Замовника з метою отримання необхідної інформації за допомогою браузерів Google Chrome,Apple Safari, Mozilla Firefox. Під Користувачем потенційно розуміється людина, що не персоніфікується жодним чином, дані про таку людину не збираються, не зберігаються, не використовуються ані Виконавцем, ані Замовником з огляду на технічну неможливість.
  5. День білінгу - визначений день (дата) кожного місяця, станом на який підраховується кількість підписників в базі Користувача та виставляється рахунок на оплату послуг.
 3. Предмет Договору

  1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Користувачу Послуг передачі Push-повідомлень з метою підвищення обізнаності відвідувачів веб-ресурсу Користувача, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 4. Порядок укладення Договору

  1. Згідно з ст. №№207, 633, 634 Цивільного кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов, пропонованих можливостями Сервісу Виконавця за цією Офертою вважається здійснення Замовником реєстрації (заповнення спеціальної форми на Сайті Виконавця) Користувачем Сервісу.
  2. Акцепт умов Оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх без винятку умов Оферти та згоду Користувача прийняти та оплатити Послуги в повному обсязі і у визначений термін згідно з умовами цього Договору.
  3. Термін акцепту Оферти необмежений.
  4. Оферта вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту та діє протягом усього терміну отримання Послуг до моменту розірвання Договору на підставах, визначених цим Договором.
 5. Порядок надання послуг та їх оплата

  1. Акцепт цієї оферти, способом передбаченим у ній і/або оплата оформленого належним чином рахунку/інвойсу є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій без складання акту наданих послуг.
  2. Акт наданих послуг з фізичною особою надається лише на вимогу Замовника.
  3. Вартість послуг визначається розрахунково відповідно до сумарної кількості усіх користувачів усіх веб-сайтів та застосунків Замовника, таких як додатки Viber, Telegram, SMS, зареєстрованих у сервісі, у гривневому еквіваленті тарифів, діючих на дату акцепту цієї Оферти.
  4. Оплата вартості послуг
  5. Послуга надається за умови 100% оплати вартості послуги за поточний розрахунковий період.
  6. Замовник самостійно несе відповідальність за адміністрування своєчасності та правильності здійснених ним платежів.
 6. Права та обов’язки Виконавця

  1. Виконавець має право на:
   • дострокове розірвання Договору відповідно до процедури, визначеної цим Договором;
   • дострокове розірвання Договору в разі порушення Замовником умов цього Договору;
   • зміну вартості Послуг в односторонньому порядку, повідомивши про це Користувача шляхом публікації відповідних змін в розділі “Тарифи” на Сайті Виконавця;
   • не доставляти Push-повідомлення у випадках, коли: а) комп’ютер отримувача не встановив Інтернет-з’єднання протягом встановленого Користувачем часу; б) отримувач відключив можливість отримання Push-повідомлень;
   • призупинення надання Послуг відповідно до цього Договору у випадку оновлення програмного забезпечення, за умови, що такий період становить не більше 5 (п’яти) робочих днів.
  2. Виконавець зобов'язується:
   • якісно надавати послуги Замовнику відповідно до умов Договору;
   • попередити Замовника про припинення надання Послуг у випадках порушення Замовником умов Договору, в тому числі у разі несплати/несвоєчасної сплати вартості наданих послуг, включно суми заборгованості, що виникли на момент попередження;
   • вести достовірний облік обсягу та вартості наданих Послуг шляхом надання Замовнику доступу до особистого кабінету з всією необхідною інформацією щодо наданих Послуг;
   • забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасного інформування Замовника про їх зміну;
   • надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та тарифами Сервісу.
 7. Права та обов'язки Замовника

  1. Замовник має право на:
   • своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості;
   • отримання від Виконавця відомостей щодо наданих Послуг на письмове звернення Замовника, в тому числі, але не обмежуючись, про обсяг та вартість наданих послуг;
   • відмову від Послуг в порядку, встановленому цим Договором;
   • отримувати технічну підтримку від Сервісу Виконавця відповідно до умов обраного тарифу.
  2. Замовник зобов'язується:
   • здійснювати оплату щомісячного пакету замовлених Послуг (за кількістю фактично зареєстрованих підписників згідно з даними в особистому кабінеті/ адміністративній панелі Користувача) у розмірі, встановленому цим Договором та тарифами Сервісу, та у встановлений термін, що становить 7 (сім) календарних днів з дня виставлення рахунку в особистому кабінеті Користувача (дня білінгу);
   • формувати та відправляти Push-повідомлення у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України “Про рекламу” та “Про інформацію”, а також законодавства інших країн, на населення яких спрямовані Push-повідомлення Користувача.
 8. Відповідальність сторін

  1. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами Оферти та приймає їх.
  2. Замовник несе повну та беззаперечну відповідальність за достовірність даних (в тому числі персональних даних), вказаних при реєстрації користувачем Сервісу Виконавця та при оплаті Послуг Виконавця.
  3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими заздалегідь.
 9. Порядок розгляду спорів

  1. Усі спори, що виникають або можуть виникнути за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
  2. Якщо спір неможливо вирішити в ході переговорів, він вирішується в судовому порядку в Господарському суді міста Києва.
 10. Конфіденційність та захист персональних даних

  1. Сторони погодилися, що протягом дії цього Договору, а також протягом двох років після припинення дії цього Договору будь-який матеріал та/або інформація, що стосується цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім надання інформації на вимогу уповноважених державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також крім розголошення Виконавцем факту співпраці з Замовником (в тому числі, але не виключно, із зазначенням в презентаційних матеріалах Виконавця найменування веб-ресурсу Замовника).
  2. Виконавець несе відповідальність за захист персональних даних Замовника відповідно до взятих на себе зобов'язань, визначених Правилами використання сервісу Gravitec.net.
 11. Розірвання Договору

  1. Договір може бути розірваний:
   • за ініціативою Виконавця або Замовника в разі порушення іншою стороною умов Договору, шляхом відправлення письмового повідомлення з відповідним рішенням іншій стороні.
   • на інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
  2. Сервіс не здійснює відшкодувань за неповні місяці чи роки користування сервісом у випадку відмови від послуг.
 12. Додаткові умови

  1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
  2. Договір вступає в силу з моменту акцепту умов Договору Замовником (виконання ним дій та умов, передбачених Офертою) і діє до моменту розірвання Договору відповідно до п.11 цього Договору.
  3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд.
  4. У випадку внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті Виконавця.